วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION : WBI) ครั้งที่  11

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

     
         วันเสาร์ ที่7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ได้สอนชดในรายวิชา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ห้อง 25-302 เวลา 09.00 น.-14.30 น. โดยเนื้อหาสาระสามารถสรุปได้ ดังนี้ 


                           1) แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning
                           2) การเขียนรายงานโครงงาน
                           3) การเตรียมการนำเสนอ
                           4) การเตรียมตัวสอบปลายภาค

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION : WBI) ครั้งที่  10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น.  อาจารย์มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละห้อง เพื่อให้แต่ละทีมดำเนินการเขียนโครงงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
              
               1) เตรียมศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ตามลิงก์ที่กำหนดไว้ในบทที่ 6 รายละเอียด Project
                2) แบบรายงานผลศึกษาโครงงาน ของทีม Ability 


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION : WBI) ครั้งที่  9

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


จากหัวข้อที่อาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา ทางทีม Memory ก็ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง M-Learning โดยงานวิจัยที่เลือกศึกษา คือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บ
แล้วจัดทำเป็นวิดีโอนำเสนอลง Youtube และโพสต์วิดีโอใน Google Plus ของรายวิชาเว็บช่วยสอน

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION : WBI) ครั้งที่  8

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้                    วันที่ 21 กันยายน 2560  สรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้

                      - แนะนำบล็อกอาจารย์ เพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติม และตรวจสอบลิ้งค์ของบล็อกตัวเอง
                      - แนะนำบล็อกสาขาคอมพิวเตอร์ 
                      - แนะนำการใช้งาน exeLearning 
                      - สรุปผลจากการทำงานใน exeLearning เป็นเล่มวิจัย


โปรแกรม Exe

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 7

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION : WBI) ครั้งที่  7

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

 วันที่ 14 กันยายน 2560  อาจารย์ได้สอนบทที่ 3 ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอน
             ผ่านเว็บ มีดังนี้ 

                                   - แนะนำ HTML ด้วยการสาธิตการใช้งาน
                                            - การประยุกต์ใช้ HTML ในบล็อก
                                                     - ดาวน์โหลดโปรแกรม exelearning 
                                                     - สาธิตการใช้งานโปรแกรม exelearning
                                                     - มอบหมายงาน
                                                         1. ค้นคว้าข้อมูลตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายตามหัวข้อโปรเจคที่ได้เลือก
                                           ไว้ โดยกลุ่ม Ability ได้หัวข้อ M-Learning จัดทำวิดีโอพรีเซนท์ส่งอาจารย์
                                                         2. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะทำในโปรแกรม exelearning ตามโครงงานของทีม

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 6

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 6
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


         วันที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่ 5

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION : WBI) ครั้งที่  5

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

  วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้


ทีม Memory
 นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน