วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 3

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 3
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม Memory ได้เข้าไปทำงานในห้องสมุดเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใช้ Problem - based Learning ( PBL )

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 2

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 2
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

-มีกิจกรรมการแบ่งทีม และการจัดการในทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

ชื่อทีม Memory
405709029 นายมะรอกิ มามะ ตำแหน่ง หัวหน้า
405709030 นายสมยศ ดีวิจิตร ตำแหน่ง รองหัวหน้า
405709003 
นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ ตำแหน่ง สมาชิก
405709034 นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ ตำแหน่ง สมาชิก
405709036 นางสาวอัสมาดี สาหะ ตำแหน่ง สมาชิก
405709011 นางสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิก


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 1

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 1
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3 


วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 11
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของผมที่มาทำงาน ประกอบด้วย 

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 10
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

  • ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น    
  • บรรยาย  บทที่ 7 เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP

ผลการเรียนรู้รายวิชา (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 8

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วย PHP เบื้องต้นและเชื่อมต่อฐานข้อมูล


  •  ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ 
            -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                   ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
           เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
           ดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น