วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 11
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของผมที่มาทำงาน ประกอบด้วย 

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 10
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

 • ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น    
 • บรรยาย  บทที่ 7 เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP

ผลการเรียนรู้รายวิชา (Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 8

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : การเขียนโปรแกรมประยุกต์ด้วย PHP เบื้องต้นและเชื่อมต่อฐานข้อมูล


 •  ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ 
            -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                   ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
           เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
           ดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการเรียนรู้ครั้งที่ 7 นำเสนอแต่ละทีม

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา 

                                                     (Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 7

                                                                                    ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 6
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
ในวันพฤหัสที่ 26/01/2560 นักศึกษาเอกคอมพิวเตอ์รหัส57 ทุกคนได้มีการเรียนนอกห้องเรียน ที่อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด)ชั้น3-4 ห้องสืบค้น โดยแต่ละกลุ่มจะทำงานกันในห้องสืบค้น ซึงในห้องสืบค้นจะมีเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในแก่คนที่มาทำงาน ซึ่งอ.ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Team-based Learning: TBL เพื่อจะได้สืบค้นหนังสือในห้องสมุด และจัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่ 2 พร้อมทำงานมอบหมายของทีมในบทที่ 3 และในกลุ่มก็ได้มีการแบ่งกันทำงานเป็นทีม


สมาชิกในกลุ่ม 

                                           Captain


นาย สมยศ ดีวิจิตร                405709030
นาย ไฟซอล มามะ                405709033
นาย มะรอกิ มามะ                   405709029
นางสาว มาลีนี ลอแม             405709035
นางสาว สนธเยศ ชำนุรักษ์    405709020
  นางสาว ซาเดีย แก้วเพ็ชร์     405709025

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
  (Information Management For Education) ครั้งที่ 5  •  การพูดคุยเกี่ยวกับโครงงาน ว่าจะพัฒนาระบบอะไร  เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียน การพัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด เป็นต้น 
  • แน่ะนำแบบฟอร์มในการสร้างโครงงาน เช่น ปกนอก ปกใน บทที่ 1 บทนำ,บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว่าต้องทำแบบไหน อย่างไร
  • บรรยายในหัวข้อ Project-Based Learning การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้
                          -การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ว่าเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบใด
                          -ทักษะของผู้เรียนในการเรียนรู้มีอะไรบ้าง
                          -บทบาทครูในการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นแบบใด
                          -ปัญหาของครูในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
                          -รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานมีแบบใดบ้าง


  • ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องกระบวนการพัฒนาสารสนเทศ 
  • บรรยายและให้ฝึกปฏิบัติในการเขียนเว็บด้วยภาษาHTML กับภาษา PHP เบื้องต้นและได้แนะนำเว็ปไซต์ในการเรียนรู้เพิ่มเติ่ม